Polityka prywatności i Cookies

1 Czym jest Polityka prywatności?

Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej.

Ponieważ sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz.

W CODE:ME minimalizujemy zakres danych osobowych, który musimy przetwarzać – nie chcemy wiedzieć o Tobie więcej niż to absolutnie konieczne.

Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych.

W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut.

1.1 Kto jest administratorem strony www.codeme.pl?

Administratorem strony internetowej www.codeme.pl jest Fundacja CODE:ME z siedzibą w Gdańsku (czyli: my)

2 Dane osobowe

2.1 Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

2.2 Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Fundacja CODE:ME z siedzibą w Gdańsku
Wojska Polskiego 41, 80-268 Gdańsk
telefon: +48 724 379 836
e-mail: kontakt@codeme.pl

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:

 • poczty elektronicznej: iod@codeme.pl
 • poczty tradycyjnej: al. Wojska Polskiego 41, 80-268 Gdańsk
 • telefonu: +48 724 379 836

2.3 W jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?

Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

2.3.1 Newsletter

Dane osobowe: adres e-mail
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzanie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych
Cel przetwarzania: świadczenie Ci przez nas usługi „Newsletter”
Czas przechowywania danych: do dnia wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych

2.3.2 Opinie absolwentów

Dane osobowe: imię, nazwisko
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych
Cel przetwarzania: publikacja Twojej opinii o kursie na naszej stronie internetowej www.codeme.pl
Czas przetwarzania danych: do dnia wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych

2.3.3 Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu

 • w przypadku płatności online/ przelewem dodatkowo: nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej
 • w przypadku konieczności wystawienia faktury VAT dodatkowo: firma, adres korespondencyjny, nr PESEL, NIP, REGON
 • w przypadku kursów akredytowanych: adres zamieszkania, PESEL, data i miejsce urodzenia
 • w przypadku płatności ratalnej na podstawie umowy dodatkowo: adres zamieszkania, PESEL, seria i numer dowodu osobistego

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

Cel przetwarzania: zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług, której będziesz/jesteś stroną
Czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

2.3.4 Publikacja zdjęć z wydarzeń

Dane osobowe: wizerunek, imię, nazwisko
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych
Cel przetwarzania: publikacja Twojego wizerunku na naszych stronach w social mediach: Facebook i Twitter, na zdjęciach z organizowanych przez nas wydarzeń
Czas przechowywania danych: do dnia wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych

2.3.5 Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania
Podstawa prawna: rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania
Cel przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na podnoszeniu poziomu świadczonych usług, budowaniu pozytywnych relacji z klientami
Czas przechowywania danych: do upływu 1 roku od dnia zgłoszenia skargi lub wniosku albo otrzymania przez nas zapytania od Ciebie

2.3.6 Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu

 • w przypadku płatności online/ przelewem dodatkowo: nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej
 • w przypadku konieczności wystawienia faktury VAT dodatkowo: firma, adres korespondencyjny, nr PESEL, NIP, REGON
 • w przypadku kursów akredytowanych: adres zamieszkania, PESEL, data i miejsce urodzenia

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi
Cel przetwarzania: ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi
Czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

2.3.7 Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych

Dane osobowe: imię, nazwisko

 • w przypadku płatności online/ przelewem dodatkowo: nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej
 • w przypadku konieczności wystawienia faktury VAT dodatkowo: firma, adres korespondencyjny, nr PESEL, NIP, REGON

Podstawa prawna: Art. 6(1)(c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych
Cel przetwarzania: wypełnienie ciążących na nas obowiązków prawnych, wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych
Czas przechowywania danych: do dnia upływu terminu przedawnienia

2.4 Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. wysyłania newslettera, informacji o rozpoczęciu zapisów na wybrany przez Ciebie kurs czy zapisu na kurs).

2.5 Odbiorcy danych osobowych

Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć tutaj: www.codeme.pl/odbiorcy-danych-osobowych

2.6 Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania przenoszenia danych osobowych

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.

W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W każdym wypadku poinformujemy Cię w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Ci przyczyny opóźnienia.

2.6.1 Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.


Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: iod@codeme.pl.

2.6.2 Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: iod@codeme.pl

2.6.3 Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią.
 • Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: iod@codeme.pl

2.6.4 Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: iod@codeme.pl

2.6.5 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zagłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: iod@codeme.pl

2.6.6 Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV, jeśli wolisz aby dane zostały Ci udostępnione w innym formacie wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie.

Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: iod@codeme.pl

2.7 Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: iod@codeme.pl

W przypadku gdy chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi „Newsletter” możesz z niego zrezygnować tutaj, kliknij w link w stopce dowolnej wiadomości, jaką do Ciebie wysłaliśmy, lub napisz do nas na adres iod@codeme.pl.

2.8 Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych, masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 zastąpił GIODO.